Terms of delivery

Terms of delivery Jean Peau

Inhoudsopgave
1. Definities
2. Identiteit van het bedrijf
3. Toepasselijkheid
4. Het aanbod
5. De overeenkomst
6. Herroepingsrecht
7. Kosten ingeval van herroeping
8. Uitsluiting herroepingsrecht
9. De prijs
10. Nakoming en garantie
11. Levering en uitvoering
12. Betaling
13. Klachtenregeling
14. Geschillen
15. Privacy policy

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht.
• Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit.
• Dag: kalenderdag.
• Duurzame gegevensdrager: elke middel dat de consument of ondernemer in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een
manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt.
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
• Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand
aanbiedt aan consumenten.
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen ondernemer en
consument via een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten en/of diensten, waarbij uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van
een of meerdere technieken voor communicatie op afstand.
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

Artikel 2. Identiteit van het bedrijf
Naam: Jean Peau VOF
Adres: Rafaelweg 28, 6114 BZ te Susteren
Telefoonnummer: 046-4498900
Website: www.jeanpeau.com
Kamer van Koophandel: 73808415
BTW nummer: NL859671355B01

Artikel 3. Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op
elke overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en zij
op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.

Artikel 4. Het aanbod
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
mogelijk te maken. Als het bedrijf gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
het bedrijf niet.
• Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat
de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5. De overeenkomst
• De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
• Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod.
• Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal het bedrijf daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
• Het bedrijf kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die
feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede
gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht
• Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de
consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan het bedrijf
bekend gemaakte vertegenwoordiger.
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
en verpakking aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf
verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Alleen onaangebroken
verpakkingen kunnen worden geretourneerd
• Het fysiek afhalen of retourneren van uw pakket is helaas niet mogelijk.

Artikel 7. Kosten ingeval van herroeping
• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of
herroeping, terugbetalen.
• De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien
redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het
herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de
volgende producten:
o die door het bedrijf tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
o die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
o die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
o die snel kunnen bederven of verouderen;
o waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop het bedrijf geen invloed heeft;
o geopende en gebruikte verpakkingen
o Verzegelde producten die om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
o die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere producten;

Artikel 9. De prijs
• De op onze website genoemde prijzen van producten zijn exclusief btw en
exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten. Er
is geen minimum bestelwaarde. Franco verzending binnen Nederland vindt
plaats vanaf € 150,00, excl. verzendkosten. Buiten Nederland, maar binnen
Europa zijn verzendkosten afhankelijk van de bestemming
Verzending vindt plaats per FedEX/TNT, DHL of PostNL. Buiten Europa worden de pakketten per TNT
verstuurd en gelden de tarieven zoals deze door TNT worden gehanteerd.
• Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij
het plaatsen op de website. Ook in het geval van technische fouten of
storingen is het bedrijf niet gebonden aan de op de website vermelde prijzen.

Artikel 10. Nakoming en garantie
• Het bedrijf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen
van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat het bedrijf er tevens
voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
• Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen
die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer
kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van
zijn deel van de overeenkomst.
• 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer,
diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument
bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze
wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn
deel van de overeenkomst.

Artikel 11. Levering en uitvoering
• Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de
uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
kenbaar heeft gemaakt.
• Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren
tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging
vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval
het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
• In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
na ontbinding, terugbetalen.
• Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij
de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
retourzending zijn in dat geval voor rekening van het bedrijf.
• Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het
bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De op de website en in de
correspondentie genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale
termijn. Jean Peau is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van
overschrijding van levertijden. Aan postbussen kan niet geleverd worden. Het
fysiek afhalen of retourneren van uw pakket is helaas niet mogelijk.

Artikel 12. Betaling
• Alle bestellingen worden vooruit betaald; hetzij via een bankoverschrijving
naar het door de ondernemer opgegeven rekeningnummer, hetzij via Ideal of
PayPal. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de
uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
• De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
• In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13. Klachtenregeling
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame
tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf, nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd.
• Bij het bedrijf ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van
14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht
een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen
de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14. Geschillen
Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze
algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 15. Privacy Policy
Jean Peau respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website
De persoonlijke informatie, die door u aan ons wordt verstrekt, wordt door ons
dan ook zorgvuldig verwerkt, waarbij wij ons houden aan de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt. De gegevens zullen alleen worden
gebruikt voor het correct verwerken, factureren en verzenden van uw
bestellingen. Deze gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden
gebruikt en altijd vertrouwelijk worden behandeld. In onze Privacy
Voorwaarden leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en met welk
doel. Wij raden u daarom aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.